Kalendarium historyczne na dziś 7 grudnia

Pearl Harbor 1940 fot Wikipedia
Reklama / Advertisement

1970
Według trzeciego Spisu Powszechnego PRL liczyła 32 642 000 mieszkańców. W PRL następował proces migracji ze wsi do miast. Polska przestawała być krajem rolniczym. Według spisu aż 52,3% Polaków mieszkało w miastach.

1970
RFN (czyli Niemcy zachodnie) uznały granice PRL i NRD na Odrze i Nysie Łużyckiej. Do dziś władze Polski nie uregulowały kwestii własnościowych na ziemiach odzyskanych.

1954
Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego przekształcono w Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Komitet do spraw Bezpieczeństwa Publicznego. Była to kalka zmian organizacyjnych jakie zaszły w ZSRR. Represje stalinowskie trwały nadal.

1941
Cesarstwo Japonii, zaatakowało w Pearl Harbor na Hawajach USA. Doprowadziło to do włączenia się USA w II wojnę światową. Rewizjoniści historyczni twierdzą, że rząd USA wiedział o ataku japońskim, poświęcił żołnierzy amerykańskich, by mieć pretekst do przystąpienia USA do wojny wbrew woli większości obywateli USA.

1925
Liga Narodów (takie ONZ przed II wojną światową) przyznała Polsce prawo do stworzenia na Westerplatte placówki polskiej armii. Pobliski był zamieszkały przez Niemców, a polski port w Gdyni dopiero powstawał.

1917
Stany Zjednoczone wypowiedziały wojnę Austro-Węgrom.

1917
Feliks Dzierżyński stanął na czele bolszewickiej bezpieki Wszechrosyjskiej Nadzwyczajnej Komisji do Spraw Walki z Kontrrewolucją i Sabotażem. Z Czeka powstała NKWD i KGB. Do czekistowskiej tradycji nawiązuje Rosja Putina. Niektóre źródła głoszą, że Dzierżyński pochodził z rodziny żydowskiej, która po powstaniu styczniowym przejęła majątek i nazwisko Polaków Dzierżyńskich zesłanych na Sybir.

Jan Bodakowski

Reklama / Advertisement