Ks. Waldemar Chrostowski szczerze i politycznie niepoprawnie o Żydach

Klincz
Reklama / Advertisement

Wydana nakładem wydawnictwa Fronda 624 stronicowa praca Gabriela Kayzera „Klincz? Debata polsko-żydowska” to zbiór wywiadów z Żydami, filosemitami, i Polakami zawodowo zajmującymi się historią i religią żydowską. Książka w swojej formie i temacie podobna do „Żydów” Piotra Zychowicza. Jeden i drugi autor aspirując do bycia obiektywnym, nie zajmuje stanowiska i zadaje tylko pytania, a czytelnik sam sobie ocenia, które odpowiedzi mu się podobają (czy te realistyczne, czy te filosemickie i antypolskie). Zaletą publikacji jest możliwość zdobycia informacji kto ma antypolskie poglądy, a kto jest wierny prawdzie. Różnica jest taka, że tytuł książki Zychowicza jest lepszy.

Jednym z rozmówców Gabriela Kayzera jest ksiądz profesor Waldemar Chrostowski. Zdaniem księdza profesora „holocaust stał się przedmiotem starannie przemyślanej polityki prowadzonej przez wiele środowisk żydowskich” czy pro-syjonistycznych chrześcijan. Według środowisk żydowskich holocaust był wyjątkowym wydarzeniem w historii – w rzeczywistości był jedną z wielu masowych zbrodni – wystarczy przypomnieć rzeż Ormian dokonaną podczas I wojny światowej przez młodoturków, wielki głód na Ukrainie wywołany przez Rosję sowiecką, eksterminacje Polaków w ramach akcji polskiej dokonaną w latach trzydziestych przez Rosjan, eksterminacje Polaków na Wołyniu dokonaną przez Ukraińców podczas II wojny światowej, ludobójstwo dokonane przez komunistów w Azji po II wojnie światowej, czy zbrodnie dokonywane w Afryce i na Bałkanach dokonane w latach dziewięćdziesiątych XX wieku.

W swoim wywiadzie ksiądz profesor Chrostowski wyjaśnił różnice między chrześcijanami żydowskiego pochodzenia (znienawidzonymi przez Żydów) a Żydami mesjanistycznymi, nie będącymi chrześcijanami, nie uznającymi Trójcy, uznającymi Jezusa tylko za proroka ale nie syna bożego.

Zdaniem księdza profesora „rabini zakazują swoim wiernym religijnych kontaktów z chrześcijan”. Judaiści nie mogą rozmawiać z chrześcijanami o Jezusie, a nawet wypowiadać imienia Jezus. Mówią „Jeszu” zamiast „Jeszua”. „”Jeszu” to zniekształcone hebrajskie imię Jezusa, będące anagramem hebrajskich słów „Niech jego imię i pamięć (o nim) zaginą”.

Ksiądz profesor Chrostowski w wywiadzie zadał też kłam stwierdzeniom, że chrześcijaństwo wywodzi się z judaizmu. Zdaniem księdza profesora „judaizm rabiniczny, który istnieje do dzisiaj, ukształtował się chronologicznie trochę później niż chrześcijaństwo. Chrześcijaństwo i judaizm rabiniczny wyrosły na wspólnej glebie biblijnego Izraela. Wyrosły jak dwie gałęzie, z jednego pnia. Spadkobiercami i kontynuatorami wiary i pobożności Izraela jest zarówno chrześcijaństwo i judaizm rabiniczny, ale w radykalnie odmienny sposób, w konfrontacji i wielowiekowym sprzeciwie wobec siebie na wzajem”.

Błędem jest traktowanie judaizmu rabinicznego jako prostej kontynuacji judaizmu biblijnego. Judaizm rabiniczny to skutek odrzucenia Jezusa. Wyrazem tej nienawiści judaistów do Jezusa było to, że w pierwszych wiekach prześladowali chrześcijan. Podstawą judaizmu rabinicznego został Talmud Babiloński powstały 500 lat po narodzinach Chrystusa. To właśnie przez pryzmat Talmudu Babilońskiego judaiści czytają Torę (czyli pierwsze księgi Biblii uznawane przez Żydów). Podstawą judaizmu jest odrzucenie Jezusa.

Odmiennie od związanego z neokatechumenatem Jana Grosfelda będącego przeciwnikiem nawracania Żydów, ksiądz profesor Chrostowski zgodnie z nauczaniem katolickim głosi, że nie ma dwu dróg zbawienia (jednej dla chrześcijan, a drogiej dla judaistów). Jedyną drogą zbawienia jest Jezus i dla tego trzeba nawracać Żydów by umożliwić im zbawienie. Teoria dwóch dróg bawienia to herezja potępiona przez Kościół katolicki.

W swojej wypowiedzi ksiądz profesor Chrostowski przypomniał o udziale Żydów w rewolucji francuskiej, rządach Napoleona, rewolucji bolszewickiej, oraz o rozpowszechnianych przez amerykańskich Żydów kłamstwach na temat odpowiedzialności chrześcijan za holocaust (w Polsce miał je rozpowszechniać amerykański ksiądz John Pawlikowski, którego artykuły publikował „Znak” i „Tygodnik Powszechny”).

Jan Boakowski

Klincz

Opinie ks prof Chrostowskiego przytaczaliśmy w
Ksiądz Waldemar Chrostowski: Europejczycy przeglądają na oczy – nasz wywiad

Reklama / Advertisement