[NASZ NEWS] Dopłaty do czynszów dla imigrantów. Przewiduje je nowa ustawa o pomocy państwa

Zdjęcie ilustracyjne. / fot. YouTube
Reklama / Advertisement

Okazuje się, że masowe ściąganie imigrantów ma już mocne fundamenty! W ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania znajduje się zapis wskazujący, że wielu obcokrajowców może liczyć na dofinansowanie od państwa na wynajem mieszkania.

Ustawa ogłoszona została 10 sierpnia. W rozdziale 2 Art. 4 czytamy, że dopłatę może otrzymać osoba, która „jest osobą fizyczną posiadającą obywatelstwo polskie i zamieszkującą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo cudzoziemcem”. W dalszej części poznajemy warunki dla cudzoziemców.

Z zapisu wynika, że chodzi o kilka grup cudzoziemców. Pierwszymi są obywatele oraz ich członkowie rodzin z krajów UE, EFTA lub ze Szwajcarii.

Kolejną grupą są osoby przebywające „na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 127 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach”.

Kolejnymi są osoby posiadające „kartę pobytu z adnotacją »dostęp do rynku pracy«, z wyłączeniem obywateli państw trzecich, którzy uzyskali zezwolenie na pracę na terytorium państwa członkowskiego na okres nieprzekraczający 6 miesięcy, obywateli państw trzecich przyjętych w celu podjęcia studiów lub pracy sezonowej oraz obywateli państw trzecich, którzy mają prawo do wykonywania pracy na podstawie wizy”.

Ostatnią grupą cudzoziemców są przebywające w Polsce osoby na podstawie „zezwolenia na pobyt czasowy” oraz „dokumentu pobytowego”. Zgodnie zaś z Ustawą z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, cudzoziemiec to „każdy, kto nie posiada obywatelstwa polskiego”.

Źródło: prawo.sejm.gov.pl

Reklama / Advertisement