Jakie wynagrodzenie dostaje prezydent, poseł, starosta, burmistrz, wójt, radny?

fot. archiwum nczas.com

W celu ustalenia, ile otrzymuje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, trzeba sięgnąć do trzech ustaw. Uposażenie poselskie i dietę parlamentarną określa ustawa o wykonywaniu mandatu posła i senatora, która mówi, że jest to wynagrodzenie ze stosunku pracy.

Płace dla przedstawicieli mieszkańców wyłonionych w wyborach samorządowych ustala samodzielnie każda jednostka samorządowa.

Wynagrodzenie, jakie otrzymuje Prezydent RP, uregulowane zostało w trzech ustawach – z 1981, 1996 i 2015 roku. Określają one także dożywotnie uposażenie byłego prezydenta RP.

Ile zarabia prezydent?

Uposażenie zależy od wysokości kwoty bazowej, która w każdym roku określana jest w ustawie budżetowej. Na płacę prezydenta RP składa się:

  • wynagrodzenie zasadnicze – 12 525,94 zł,
  • dodatek funkcyjny – 5368,26 zł,
  • dodatek za wysługę lat – 2505,19 zł.

Wynagrodzenie zasadnicze, zgodnie z ustawą, to kwota bazowa pomnożona przez siedem. Dodatek za wysługę lat przysługuje z tytułu przepracowania określonej liczby lat. Prezydent otrzymuje pensję w wysokości 17.894,20 zł brutto miesięcznie. Po uwzględnieniu dodatku za długoletni staż wynagrodzenie wynosi 20.399,39 zł brutto.

Ile zarabia poseł?

Dieta poselska również uzależniona jest od kwoty bazowej. W 2019 r. wynosi 1789,42 zł. Na to, ile zarabiają posłowie składa się:

  • wynagrodzenie bazowe – 7873,45 zł,
  • dodatek funkcyjny – 2147,30 zł,
  • dieta parlamentarna – 2505,19 zł.

Zgodnie z przepisami, wynagrodzenie bazowe ma tę samą wysokość co pensja podsekretarza stanu (w randze wiceministra). W 2019 roku wynosi ono 7873,45 zł. Dieta parlamentarna stanowi 25% wynagrodzenia podsekretarza stanu, czyli 2505,19 zł miesięcznie. W 2019 roku uposażenie poleskie wynosi łącznie 10.378,64 zł miesięcznie.

Dodatek funkcyjny w wysokości 2147,30  zł przysługuje nie wszystkim posłom. Ustawa przewiduje dodatki funkcyjne za zajmowanie dodatkowych stanowisk lub wykonywanie szerszego zakresu obowiązków: np. za pełnienie funkcji przewodniczącego komisji poseł otrzymuje 20% wynagrodzenia bazowego. Łącznie posłowie miesięcznie mogą zarabiać 12. 525,94 zł.

Ile zarabia wójt, starosta i marszałek województwa?

W skład pensji osób sprawujących państwowe funkcje kierownicze wchodzi wynagrodzenie zasadnicze i dodatek funkcyjny. W zależności od zajmowanego stanowiska oraz liczby mieszkańców danej miejscowości określane są przedziały kwotowe wynagrodzeń.

Wśród prezydentów najwięcej może zarobić prezydent Warszawy – 5200 zł miesięcznie wynagrodzenia zasadniczego oraz 2500 zł dodatku funkcyjnego (maksymalna wysokość). Otrzymuje on także dodatek specjalny w wysokości nie przekraczającej 50% łącznego wynagrodzenia – maksymalnie 3850 zł miesięcznie. W efekcie możliwe do uzyskania wynagrodzenie prezydenta Warszawy wynosi 11.550 zł.

Dla marszałków województw maksymalna pensja mieści się w przedziale 4200-5200 zł. Najniższe pensje 3400-4700 zł miesięcznie przewidziane są dla wójtów i burmistrzów w gminie do 15 tys. mieszkańców oraz starostów w powiecie do 60 tys. mieszkańców.

Ile zarabia radny powiatu?

Maksymalna wysokość diety radnego powiatu, zatwierdzana uchwałą, nie może przekraczać maksymalnej wysokości, która uzależniona jest od liczby mieszkańców w powiecie oraz kwoty bazowej.

Najwyższe diety przewidziane są dla radnego w powiecie powyżej 120 tys. mieszkańców – 2684,13 zł. Najmniej zarabia radny w powiecie poniżej 60 tys. mieszkańców – 1878,89 zł.

Ile zarabia radny gminy?

Dieta radnego gminy również uzależniona jest od liczby mieszkańców. Najwyższa ma tę samą wysokość, co radnego powiatu – 2684,13 zł miesięcznie. W gminach w przedziale 15-100 tys. mieszkańców wynosi 2013,10 zł. Radny wsi zarabia maksymalnie 1342,07 zł miesięcznie.

Pracownicy samorządu terytorialnego otrzymują także dodatek za wysługę lat. Łączne wynagrodzenie nie może jednak, zgodnie z ustawą, przekroczyć siedmiokrotności kwoty bazowej ustalonej na dany rok, czyli w 2019 roku 12.525,94 zł.

Źródło: bankier.pl / sejm.gov.pl